عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

2 ـ

تعرفه ارايه خدمات آماري و انفورماتيكي به شرح جدول زير تعيين مي‌شودـ 


شرح واحد بها (ریال)
الف:فهرست گیری و تهیه کپی از دیسکت    
1- فهرست گیری از اطلاعات سیستمهای رایانه ای روی کاغذ تا100رکورد ورودیه 000/1
  هر رکورد کامل  50
2- فهرست گیری از اطلاعات سیستمهای رایانه ای روی کاغذ از101تا500رکور ورودیه 000/1
  هر رکورد کامل  40
3-فهرست گیری از اطلاعات سیستمهای رایانه ای روی کاغذ از 500رکورد به بالا ورودیه 000/1
  هر رکورد کامل 35
ب:نرم افزارهای اطلاعاتی    
1-     دیسکت نرم افزارهای اطلاعات صنعتی PACKAGE))                   دیسکت اول 000/20
  هر عدد  
  دیسکت اضافه 000/10
  هزینه قفل 000/16
  بسته بندی  000/4
2-     کپی هرنوع اطلاعات روی دیسکت از طریق CD-ROM)) ورودیه 200
  هررکورد 200
     
ج:گزارش های آماری    
انواع نشریه اطلاعاتی (باجلد مقوایی معمولی) هر برگ 100
  پشت ورو کامل  
     
د:استفاده از رایانه های شخصی و پایانه های اطلاعاتی     
1-استفاده از پایانه هر دقیقه 50
2-استفاده از رایانه های شخصی برای دریافت و ثبت اطلاعات هر دقیقه 100
3-استفاده از رایانه های شخصی باCD-ROM)) هر دقیقه 200
1-4-بانکهای داخلی براساس نرخ شرکت مخابرات برای هزینه تلفن+ هر دقیقه 20
2-4- بانکهای خارجی براساس نرخ شرکت مخابرات برای هزینه تلفن+ * *
5- حق عضویت بانکهای اطلاعاتی با خط ON LINE)) - 000/500
ه نوارهای آموزشی(سمعی و بصری)    
استفاده از نوارهای آموزشی هرساعت 000/1
تکثیر نوارهای آموزشی هرساعت 000/2


 ‌ تبصره 1 ـ خدمات انتشاراتي بر اساس حداكثر بيست درصد 20%) مازاد بر هزينه‌هاي انجام شده اعمال مي‌شود. ‌تبصره 2 ـ هزينه استفاده از بانكهاي اطلاعاتي ـ موضوع بندهاي 1 ـ 4) و 2 ـ 4) قسمت "‌د" جدول بالا ـ شامل تعرفه‌هاي شركت مخابرات به علاوه هزينه‌اطلاعات مورد كاربرد بر اساس نرخ اعلام شده از سوي پايگاه اطلاع‌رساني اصلي است.