عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

1 ـ

در تصويب‌نامه شماره .26155ت 16492ه مورخ 1375.5.2 بعد از عبارت "‌مجلس كارمند" عبارت "‌و ساير انتشارات و خدمات آماري و انفورماتيكي‌خود" اضافه مي‌شود.


روابط تنقیحی