عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1375/3/26
  • شماره دستور اجرا :2386
  • تاریخ دستور اجرا :1375/3/20
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي مورخ 1375/2/30
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان مورخ 1375/3/2

قانون اجازه تأسيس شركت دولتي مركز نگهداري و تعميرات جزئي يا كلي هواپيماهاي بازرگاني غير نظامي