عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 6 ـ

در مورد تمامي تعرفه‌هاي مربوط به خدمات پروازي و فرودگاهي، قوانين و مقررات جاري اعمال مي‌شود.