عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 8 ـ

شركت موظف است از امكانات، تجهيزات و ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي موجود در كشور بالاخص از شركت صنايع هواپيمايي ايران ‌صها) در‌اجراي مفاد اين قانون حداكثر استفاده را نمايد.