عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8201
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/12/26
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/11/22
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/12/5

‌قانون برنامه عمراني پنجساله پنجم


‌ماده 1 ـ دولت مجاز است از محل منابع مالي مندرج در قانون برنامه و بودجه كشور [...ادامه]

‌ماده 2 ـ به منظور تأمين اعتبارات عمراني پيش‌بيني شده در اين قانون هر سال از مجموع [...ادامه]

‌ماده 3 ـ به منظور تأمين قسمتي از اعتبار مندرج در ماده 2 اين قانون جهت [...ادامه]

‌ماده 4 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تمام يا قسمتي از بدهيهاي شهرداريها به سازمان [...ادامه]

‌ماده 5 ـ سازمان برنامه و بودجه موظف است كليه حسابهاي مربوط به طرحهاي عمراني برنامه‌هاي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ رسيدگي و تسويه حسابهاي برنامه‌هاي عمراني گذشته بايد حداكثر تا پايان سال 1353 [...ادامه]

‌ماده 7 ـ از آغاز سال 1352 اختيارات و وظايفي كه به موجب بند 4 ماده [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در كليه مواردي كه به موجب مقررات طرحهاي عمراني و يا قراردادهاي منعقده [...ادامه]

‌ماده 9 ـ اصطلاحات مندرج در اين قانون مشمول مفاد ماده يك قانون برنامه و بودجه [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره و جداول ضميمه پس از [...ادامه]

‌[پيوست]