عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8164
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/11/11
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسكن]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/10/19
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/9/20

قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه‌سازي


‌ماده 1 ـ به منظوركمك به خانه‌سازي و تهيه موجبات تأمين مسكن از طريق جلب پس‌اندازهاي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ شرايط مربوط به افتتاح حساب پس‌انداز مسكن و مزاياي آن و كيفيت فعاليت [...ادامه]

‌ماده 3 ـ بانكهاي مجاز در اين قانون مي‌توانند تحت شرايط و مقرراتي كه به وسيله [...ادامه]

‌ماده 4 ـ بانكهاي مجاز قبل از تسليم اوراق قرضه مسكن به خريدار مكلفند با رعايت [...ادامه]

‌ماده 5 ـ اوراق قرضه مسكن قابل انتقال و قابل پذيرش در بورس اوراق بهادار خواهد [...ادامه]

‌ماده 6 ـ ميزان اوراق قرضه مسكن در جريان هر يك از بانكها هنگام انتشار اوراق [...ادامه]

‌ماده 7 ـ بانك صادركننده بدون قيد و شرط متعهد پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ بانك مركزي ايران با تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌تواند حداقل مذكور در [...ادامه]

‌ماده 9 ـ به منظوركمك بيشتر به تأمين اعتبارات مسكن در اجراي برنامه‌هاي خانه‌سازي: ‌الف [...ادامه]

‌ماده 10 ـ دولت مي‌تواند همه‌ساله به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن اعتباري جهت پرداخت به [...ادامه]

‌ماده 11 ـ درآمدهاي حاصل از معاملات اوراق قرضه و بهره اوراق قرضه مسكن و كمك [...ادامه]

‌ماده 12 ـ به منظور تأمين مسكن افراد كم درآمد و تشويق ساختمان خانه‌ها و آپارتمان‌هاي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ اعتبارات مربوط به كمك تشويقي موضوع ماده 10 و كمك ساختمان و كمك [...ادامه]

‌ماده 14 ـ بانك رهني ايران مي‌تواند با موافقت بانك مركزي ايران و تصويب هيأت وزيران [...ادامه]

‌ماده 15 ـ كليه تكاليف و اختيارات و مزايايي كه در اين قانون براي بانكها پيش‌بيني [...ادامه]

‌ماده 16 ـ آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون جز در مواردي كه ترتيب تهيه و تصويب آن [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا [...ادامه]