عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8151
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/10/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت تعاون و امور روستاها]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/10/4
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/9/19

قانون تشكيل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شركت سهامي فروشگاه فردوسيروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه