عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6812
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا ـ کميسيون برنامه در تاریخ 1347/3/23
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - کميسيون برنامه در تاریخ 1347/3/29

تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه پرداخت قسمتي از هزينه تأسيس كارخانه سيمان صوفيان از محل‌وام بيست و يك ميليون كرون دانمارك