عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6983
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/13
  • تعداد مواد:44
مصوبه‌‌ وزير بهداري

آئين نامه مقررات بهداشتي

در اجراي ماده 13 قانون مواد خوردني ـ آشاميدني ـ آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1346 اين آئين نامه شامل 44 ماده و 11 تبصره را تصويب مي‌نمايد.


روابــــط صریـــــــــح