عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/11/3

‌ماده واحده ـ

از تاريخ اول فروردين ماه سال 1347 هفت اسواران و كليه افسران و درجه‌داراني كه به عنوان مأمور از ارتش شاهنشاهي در ژاندارمري‌كل كشور خدمت مي‌كنند بدون رعايت مقررات بند ب ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي به ژاندارمري كل كشور منتقل مي‌شوند اين‌قبيل افسران و درجه‌داران مي‌توانند بعد از گذشتن يك سال از تاريخ انتقال به ژاندارمري كل كشور تقاضاي انتقال به ارتش شاهنشاهي نمايند كه در‌صورت موافقت وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور بدون رعايت شرايط مندرج در تبصره 2 بند ب ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي‌به ارتش شاهنشاهي منتقل خواهند شد.


روابــــط صریـــــــــح