عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6996
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/11/28
  • شماره دستور اجرا :41742
  • تاریخ دستور اجرا :1347/11/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا مورخ 1347/10/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي مورخ 1347/11/3

قانون انتقال افسران و درجه‌داران ارتش شاهنشاهي به ژاندارمري كل كشور