عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6950
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/10/2
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1347/8/11
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/7

قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت راجع به املاكروابط زیرمجموعه