عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/2/4

‌موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني

‌دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني نظر به‌علاقه‌اي كه به توسعه مناسبات و همكاري بين دو كشور در زمينه‌هاي فرهنگي و‌علمي و هنري و آموزش و پرورش دارند و با توجه به اينكه چنين همكاريها در تشييد مباني دوستي بين دو كشور مؤثر خواهد بود به پيروي از اصول‌منشور ملل متحد و اساسنامه (‌يونسكو) تصميم به عقد اين موافقتنامه فرهنگي گرفتند و نمايندگان تام‌الاختيار خود را به شرح زير تعيين نمودند:
‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران
‌جناب آقاي اردشير زاهدي وزير امور خارجه
‌از طرف دولت جمهوري سوسياليستي روماني
‌جناب آقاي كرنيلومانسكو وزير امور خارجه
‌نمايندگان فوق پس از ارائه اختيارنامه‌هاي خود كه در كمال صحت و اعتبار بود در موارد زير توافق نمودند:

‌ماده 1 ـ طرفين متعاهدين از طريق مقامات رسمي و بر اساس احترام متقابل و عدم دخالت [...ادامه]

‌ماده 2 ـ طرفين متعاهدين نسبت به مبادله استادان دانشگاه و مؤسسات عالي آموزشي و دانشمندان [...ادامه]

‌ماده 3 ـ طرفين متعاهدين در حدود قوانين مربوطه خود و بنا به‌معرفي مقامات صالحه دو [...ادامه]

‌ماده 4 ـ طرفين متعاهدين با اعطاي بورسهاي تحصيلي و تحقيقاتي وسايل مطالعه دانشمندان و هنرمندان طرف [...ادامه]

‌ماده 5 ـ طرفين متعاهدين شرايط لازم براي امكان شناختن ارزش مدارك تحصيلي صادر از مؤسسات [...ادامه]

‌ماده 6 ـ طرفين متعاهدين توسط مقامات رسمي و با توجه به مقررات مربوطه دو كشور [...ادامه]

‌ماده 7 ـ طرفين متعاهدين در مورد ترجمه و نشر آثار علمي و ادبي و هنري طرف [...ادامه]

‌ماده 8 ـ طرفين متعاهدين موافقت مي‌نمايند به منظور اجراي اين موافقتنامه كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان [...ادامه]

‌ماده 9 ـ اين موافقتنامه بر طبق قوانين اساسي دو كشور به تصويب خواهد رسيد و از [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اعتبار اين موافقتنامه سه سال است و تا هنگامي كه يكي از طرفين [...ادامه]

[امضاء] موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده منضم به قانون موافقتنامه فرهنگي [...ادامه]