عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده پنجاه و سوم

نسخه اصلي اين قرارداد که متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيائي، فرانسه و روسي آن متساوياً معتبر مي‌باشند به دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. دبيرکل رونوشتهاي گواهي شده و مطابق با اصل آن را به تمام دول مشمول يکي از چهار طبقه مذکور در ماده 48 تسليم مي‌نمايد.