عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده چهل و نهم

اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير کل سازمان ملل متحد تسليم خواهد شد.