عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده سي و سوم

1ـ مأمور سياسي با رعايت بند 3 اين ماده در مورد خدمات انجام شده براي کشور فرستنده از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي که ممکن است در کشور پذيرنده لازم الاجرا باشد معاف است.
2ـ معافيت مندرج در بند 1 اين ماده نيز شامل خدمتکاران شخصي که در خدمت انحصاري مامور سياسي مي‌باشد مي‌گردد مشروط بر آنکه اين خدمتکاران:
الف ـ تبعه کشور پذيرنده نبوده يا در آن اقامت دائم نداشته باشند.
ب ـ مقررات بيمه‌هاي اجتماعي کشور فرستنده يا کشور ثالث در مورد آنان اعمال گردد.
3ـ مأمور سياسي بايد در مورد اشخاصي که در خدمت او هستند و مشمول معافيت مندرج در بند 2 اين ماده نمي باشند تکاليف ناشي از مقررات بيمه‌هاي اجتماعي کشور پذيرنده را که به کارفرما تحميل مي‌شود رعايت نمايد.
4ـ معافيت مذکور در بندهاي 1 و 2 اين ماده مانع از قبول بالاختيار و استفاده از بيمه اجتماعي کشور پذيرنده تا حدودي که مورد قبول اين کشور باشد نخواهد بود.
5ـ مقررات اين ماده مخل قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه که در گذشته راجع به بيمه‌هاي اجتماعي منعقد شده نبوده و مانع از انعقاد چنين قراردادهائي در آينده نخواهد بود.