عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده بيست و نهم

شخص مأمور سياسي مصون است و نمي توان او را به هيچ عنوان مورد توقيف يا بازداشت قرارداد. کشور پذيرنده با وي رفتار محترمانه اي که در شأن او است خواهد داشت و اقدامات لازم را براي ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخص و آزادي و حيثيت او اتخاذ خواهد کرد.