عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 16952 در تاریخ 1340/6/11

ماده 14 ـ

در صورت تخلف انبارهاي عمومي از اجراي مقررات اين قانون و تصويبنامه و آئين نامه هاي آن وزارت بازرگاني مي‌تواند به پيشنهاد هيئت نظارت با رعايت تشريفاتي كه در تصويبنامه و آئين نامه‌هاي آن وزارت بازرگاني مي‌تواند به پيشنهاد هيئت نظارت با رعايت تشريفاتي كه در تصويبنامه مربوطه پيش‌بيني خواهد شد اجازه ادامه تمام يا قسمتي از عمليات انبار را بطور موقت يا دائم سلب نمايد.
در اين صورت انبار عمومي نمي‌تواند جزيراي تصفيه عمليات گذشته اقدام جديدي بعمل آورد.
انبارهاي عمومي مي‌توانند در ظرف دهروز از تاريخ ابلاغ اين تصميم به هيئت وزيران شكايت نمايد و تصميم هيئت وزيران در اين مورد قطعي است.


روابــــط صریـــــــــح