عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1339/2/20
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1339/3/11

‌ماده واحده ـ

جدول حوزه‌هاي انتخابيه منضم به ماده دوم قانون انتخابات مصوب هشتم شوال 1329 قمري از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است ‌و جدول دويست نفري كه منضم به اين قانون است به جاي آن خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح