عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1339

رأي وحدت رويه 572 ـ 29/2/1339 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور: نظربه اينكه مطابق مفادماده يك قانون حسبي دادگاه‌ها در امورحسبي مكلف‌اندكه اقدام لازم را نموده و [...ادامه]

ـ رأي اصراري 3787 ـ 12/9/1339 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي كشور: ... اگر كسي بابت خريد چيزي از يك نفر چكي به او بدهد كه صادركننده آن [...ادامه]

ـ رأي 2783 ـ 22/9/1339 اصراري هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي کشور: ... چون طبق بند 8 ماده (2) ق.ت.1311 صدو‌ر برات بالذات و به‌طور مطلق عمل تجارتي [...ادامه]

آئين‌نامه كميته حفاظت در كارگاه

آئين‌نامه دستگاههاي مولد بخار و ديگ‌هاي آب گرم

آئين‌نامه كارآموزي و افزايش مهارت شورايعالي كار در جلسه مورخ 26 و 27 ديماه 1339 آئين‌نامه كارآموزي و افزايش مهارت را [...ادامه]

قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگي بين دولتين ايران و ايتاليا

قانون راجع به وظايف و اختيارات استانداران«مصوب 28 فروردين ماه 1339»

‌قانون مربوط به خدمت نظام وظيفه مشمولين فارغ‌التحصيل ديپلمه به بالا

‌آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از مركز كارمندان قضايي وزارت دادگستري

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت دريانوردان و آب‌بازان

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت چتربازي و پرسنل چترباز نيروي زميني ارتش شاهنشاهي

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي

‌آيين‌نامه ترفيعات افسران شهرباني كل كشور

‌لايحه قانوني راجع به نحوه مطالبه ديون

‌قانون الحاق ماده 225 مكرر به قانون آيين دادرسي مدني

‌قانون راجع به اصلاح بعضي مواد لوايح قانوني مربوط به اصول تشكيلات دادگستري

‌قانون راجع به اصلاح قانون كارشناسان رسمي وزارت دادگستري

قانون راجع به طرز رسيدگي به جرائم عمومي افسران و افراد و كارمندان ارتش و ژاندارمري كل كشور

‌قانون مسئوليت مدني

قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران

‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي

‌قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني

‌قانون مربوط به اصلاح تبصره 5 قانون اصلاح قانون افزايش اعتبارات كشاورزي

قانون راجع به اجازه استخدام معلمين مدارس فني و حرفه‌اي و كشاورزي

قانون راجع به اجازه ضبط اموال متجاسرين آذربايجان و كردستان و تصفيه مطالبات و خسارات اشخاص

‌قانون راجع به اجازه اعطاي يكصد و ده ميليون ريال به هيأت جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران به منظور ساختمان شهر‌لار و اقدامات عمراني در استان هفتم

قانون راجع به اصلاح ماده اول و سوم قانون اعزام محصلين ايراني به خارجه

‌قانون راجع به اجازه پرداخت مبلغ ششصد ليره انگليسي سالانه به‌دانشگاه كمبريج به پاس خدمات پرفسور ادوارد براون«مصوب 17 خرداد ماه 1339»

‌قانون راجع به رسيدگي غيابي در امور خلافي

‌قانون راجع به اجازه تحصيل چهل و دو ميليون دلار وام از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه جهت ساختمان سد دز

‌قانون راجع به تمديد مدت اجراي قانون روش جديد سربازگيري

‌قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين كشور شاهنشاهي ايران و كشور پادشاهي هلند«مصوب 28 فروردين ماه 1339» وزارت امور خارجه

‌قانون راجع به استرداد مجرمين

‌قانون راجع به جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي

‌قانون اجازه انتقال نيروي برق به وسيله كابل هوايي

‌قانون مربوط به نقشه‌برداري

‌قانون راجع به شوراي دولتي

قانون راجع به اجازه افزايش سرمايه بانك ملي ايران در بانك رهني ايران

‌قانون مربوط به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون مربوط به اساسنامه شركت ملي نفت ايران

‌قانون روابط مالك و مستأجر

قانون راجع به اجازه دريافت مبلغ چهارصد ميليون ريال وام از بانك ملي ايران جهت تكميل ساختمانهاي نيمه‌تمام وزارت‌جنگ

قانون اجازه تمديد مدت استخدام آقاي مهندس پل فورل تبعه كشور فرانسه به مدت يك سال

‌قانون راجع به عهدنامه استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان

‌قانون راجع به الحاق يك تبصره به ماده 2 قانون فروش خالصجات به منظور واگذاري اراضي به كارگران

‌قانون راجع به تجويز دادرسي غيابي در امور جنايي

‌قانون راجع به اجازه تحصيل تا معادل 27 ميليون دلار اعتبار كنسرسيوم مقاطعه‌كاران فرانسوي

‌قانون مربوط به ارتقاء درجه سرجوخه‌هاي ارتش به گروهبان سومي

قانون راجع به اصلاح عنوان سازمان پليس گمرك به نگهباني و انتظامي

‌قانون مربوط به تربيت متصديان آزمايشگاه براي دانشكده‌هاي شهرستانها و دانشسراي عالي

‌لايحه قانوني مربوط به اصلاح قانون ماليات بر درآمد

‌قانون راجع به عضويت دولت شاهنشاهي ايران در مؤسسه بين‌المللي توسعه

آئين‌نامه راجع به اصلاح ماده 19 آئين‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات

‌اساسنامه سازمان آب و برق خوزستان

‌قانون اصلاح و نسخ بعضي از مواد قانون جلوگيري از تصرف عدواني

قانون راجع به اعطاء اختيار به افسران شهرباني كل براي وصول جرائم رانندگي

‌قانون راجع به اجازه تأسيس مؤسسه استاندارد ايران

قانون راجع به اصلاح بعضي از مواد قانون انتخابات مجلس سنا

‌قانون مربوط به اساسنامه شركت شيلات و صيد ماهيان غضروفي

‌قانون راجع به اجازه انتقال گردان سمپاش نيروي هوايي از وزارت جنگ به وزارت كشور

‌قانون راجع به قرارداد فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي

‌قانون راجع به تهيه و تقديم تشكيلات جديد سازمان برنامه

‌قانون مربوط به تملك زمينها براي اجراي برنامه‌هاي شهرسازي

آئين‌نامه راجع به اصلاح ماده 18 آئين‌نامه قانون ثبت جمله زير به ماده 18 آئين‌نامه قانون ثبت اضافه مي‌گردد: ملاک [...ادامه]

قانون اقدامات تأميني

‌قانون راجع به اجازه استخدام يكصد نفر كارمند جهت وزارت امور خارجه

‌آيين‌نامه سازمان آب و برق خوزستان

‌قانون اساسنامه بانك ملي ايران

‌قانون بانكي و پولي كشور

آئين‌نامه سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/4/39 بنا به پيشنهاد شماره 2021/7 مورخ 8/3/1339 وزارت دادگستري و [...ادامه]

آئين‌نامه راجع به كارشناسي در امور مربوط به لايحه قانوني مالك و مستأجر نظر به ماده 15 لايحه قانوني مالک و مستأجر آئين‌نامه زير تنظيم و به‌موقع اجرا گذاشته [...ادامه]

- نظر به ماده دوم تصويب نامه مورخه 21/5/19 و مواد 11 و 12 قانون دلالان مواد [...ادامه]

آئين‌نامه راجع به الحاق يك تبصره به ماده 6 آئين‌نامه قانون تجارت مصوب 1311 تبصره ـ هرگاه در نقاطيکه شرکتهاي تعاوني روستائي طبق قانون مصوب 1334 تشکيل [...ادامه]

آئين‌نامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي و ماده 11 اصلاحي قانون کيفر عمومي و ماده [...ادامه]

آئين‌نامه كاريابي‌هاي خصوصي شورايعالي کار در جلسه مورخ نوزدهم آبان ماه 1339 آئين‌نامه کاريابي‌هاي خصوصي را به استناد ماده [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1339 بنا به پيشنهاد شماره 12038ـ7/8/1339 وزارت کشاورزي و موافقت شماره [...ادامه]

- نظر به ماده دوم تصويب نامه مورخه 21/5/19 و مواد 11 و 12 قانون دلالان مواد [...ادامه]

آئين‌نامه رانندگي تراكتور نظر به ماده 276 قانون کيفرعمومي آئين‌نامه رانندگي تراکتور زراعتي به شرح زير تصويب و به [...ادامه]

آئين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري آئين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و کارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و ژاندارمري [...ادامه]

‌قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها

اطلاعيه اداره راهنمائي و رانندگي به منظور تسريع در حرکت وسائط نقليه و جلوگيري از اتلاف وقت رانندگان [...ادامه]

آئين‌نامه اجرائي ماده 35 قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران وزارت دادگستري و وزارت کار به استناد ماده 35 قانون بيمه‌هاي اجتماعي کارگران مصوب ارديبهشت ماه [...ادامه]

‌قانون مربوط به نحوه پرداخت كمك هزينه تحصيلي دانشجويان از سال تحصيلي 38 ـ 39 به بعد

‌قانون راجع به نظام پزشكي

آئين‌نامه كارهاي سخت و زيان آور شوراي عالي کار در جلسه مورخ 27 دي ماه 39 آئين‌نامه کارهاي سخت و زيان آور [...ادامه]

آئين نامه آئين‌نامه انتخابات اولين دوره هيئت مديره نظام پزشکي مصوب 3/3/39 که طبق تبصره ماده 8 آن [...ادامه]

آئين‌نامه اجراي قانون مصوب 22 تير ماه 1338 جنگلها و مراتع كشور وزارت کشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/10/39 بنا به پيشنهاد شماره 35875 س ج 23/9/39 [...ادامه]

آئين‌نامه حداقل مزد شوراي عالي کار در جلسه مورخ 8/11/1339 آئين‌نامه حداقل مزد کارگر عادي را به استناد ماده [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/9/1339 بنا به پيشنهاد شماره (25754) س ر [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/12/1339 بنا به پيشنهاد 18328/7 ن مورخ 30/11/39 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/39 بنا به پيشنهاد شماره 24089 مورخ 19/11/39 وزارت کار و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/11/1339 بنا به پيشنهاد شماره 13478 مورخ 22/11/1339 [...ادامه]

آئين‌نامه سازمان و وظايف و حدود اختيارات و مسئوليت كميسيون اصلاحات ارضي استان

قانون راجع به اعطاي پايه دانشياري به معلمين فعلي دانشكده معقول و منقول تهران

‌قانون راجع به نحوه اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون فروش خالصجات«مصوب 27 اسفند ماه 1339»

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره تمديد مدت استخدام آقاي مهندس پل رومانويچ تبعه لبنان

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد حداكثر حقوق مديران سازمان برنامه در سال 1339

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين دائر به اجازه مصرف 25 ميليون ريال صرفه‌جويي بودجه سال 1337 سازمان‌برنامه در سال 1338

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره تمديد استخدام آقاي دكتر گوستاوبوري تبعه كشور مجارستان

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد پرداخت وجوه حاصله از فروش كارخانه سيمان درود به بانك‌اعتبارات صنعتي

‌تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت ‌مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت آقاي مهندس شريف‌امامي نخست‌وزير كه [...ادامه]

‌قانون اجازه پرداخت يكدوازدهم حقوق و هزينه كل كشور بابت فروردين ماه 1340«مصوب 1339.12.27»

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره پرداخت حقوق و هزينه‌هاي متخصصين دفتر فني سازمان برنامه

تصويبنامه راجع به فوق العاده اشتغال خارج از مركز و بدي آب و هوا و تبصره هاي اصلاحي الحاقي بمواد 13 و 14 و 16 وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/11/1339 بنا به پيشنهاد شماره 24/29947 ـ 15/11/39 وزارت [...ادامه]

بنا به عمومات قانون امور حسبي در موردي كه متقاضي تحرير تركه با احضار براي دادرسي حاضر نشده و درخواست خود را هم كتباً اعلام ننمايد دادگاه نمي تواند جريان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا كننده متوقف داشته يا آن را از نوبت رسيدگي خارج نمايد. يكي از وكلاء دادگستري شكايتي نموده به خلاصه اينكه شخصي فوت نموده و قروض زيادي داشه [...ادامه]

به موجب ماده 3 لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران تقاضاي ثبت در اراضي محدود به حدود معينه در لايحه قانوني مزبور از افراد پذيرفته نيست و حكم به ابطال ثبت دولت در اينگونه اراضي خلاف قانون مذكور است. در موضوع ثبت اراضي موات اطراف تهران دو رويه مخالف به شرح زير در ديوان كشور [...ادامه]

رأي وحدت رويه 3271 ـ 19/10/1339 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور: شعبه دو و پنج ديوان عالي كشور در پرونده هاي فرجامي 17/2636 و 21/2215 در موضوع [...ادامه]

داشتن عنوان ضوابط دادگستري بعضي از مأمورين جنگلباني مانع از شكايت و دعوي خصوصي مأمورين سرجنگلداري و سازمان جنگلباني كه مأمور وصول درآمدهاي مربوط به جنگلباني هستند نخواهد بود. در مورد اين كه مأمورين جنگلباني كه قانوناً ضابط دادگستري شناخته شده اند مي توانند شاكي [...ادامه]

مجازات هاي تأديبي مندرج در ماده 19 قانون مقررات پزشكي و داروئي در مورد مواد غذائي و آشاميدن با اعمال تبصره 5 ماده 18 قانون مذكور نصف آن مجازات ها خواهد بود. دادستان كل كشور تجديد نظر در رأي مورخ 31/6/1338 (دادنامه شماره 323 ـ 3/8/1338) هيأت عمومي [...ادامه]

عدم تعارض در مورد دو رأي راجع به گزارش خلاف واقع و مسامحه در انجام وظيفه در خصوص تخلفات مأمورين ابلاغ بين رويه دو شعبه دادگاه شهرستان به شرح ذيل تعارض به [...ادامه]

با احراز قصد متهم به خارج كردن طلا از ممكلت هر گونه اقدامي كه براي عملي كردن آن انجام داده باشد بزه قاچاق طلا به طور كامل انجام يافته تلقي مي گردد. در موارد قاچاق طلا رويه هاي مختلفي در شعب ديوان عالي كشور اتخاذ شده و دادستان [...ادامه]

با احراز تعدي يا تفريط امين مسئول است. طبق مقررات ق.م امين در صورتي مسئول است كه مرتكب تفريط يا تعدي گردد و تعدي [...ادامه]

تبديل تعهد فرجام خوانده در قبال بدهي كه به فرجامخواه داشته به شخص ثالث حواله داده كه مافي [...ادامه]

رأي 3801 ـ 17/11/1339 هيأت عمومي شعب حقوقي ديوان‌عالي کشور با توجه به اينكه اصل اشتغال ذمه صادر كننده چك در قبال دارنده آن است و [...ادامه]

صدور برات بالذات عمل تجارتي است. چون طبق بند 8 ماده 2 قانون تجارت صدور برات بالذات و به طور مطلق عمل [...ادامه]

ابتداي مهلت اعاده دادرسي ابلاغ حكم به موكل است نه وكيل اعتراض فرجامخواه بر اينكه ابلاغ حكم به وكيلي كه اختيار درخواست اعاده دادرسي نداشته ابتدائاً مهلت [...ادامه]

تاريخ رسمي الحاق ايران به قرارداد عمومي پاريس نظر به قانون اجازه الحاق ايران به قرارداد پاريس مصوب دهم اسفندماه 1337 [...ادامه]


روابط زیرمجموعه