عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/7/8

‌ماده واحده ـ

قبول اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 99 راجع به تجديد تربيت و آموزش حرفه‌اي معلولين كه مشتمل بر ده‌قسمت (42 بند) است تصويب مي‌شود.
‌تبصره ـ وزارتخانه‌هاي فرهنگ ـ صنايع و معادن ـ بهداري و كار موظفند آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با توجه با اصول پيشنهادي توصيه‌نامه‌مذكور و اوضاع و احوال كشور تهيه و پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع اجرا گذارند.