عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/2/21

‌ماده واحده ـ

قبول اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 102 راجع به رفاه اجتماعي كارگران كه مشتمل بر نه قسمت مي‌باشد ‌تصويب مي‌گردد.