عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1337/12/6
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1338/2/21

‌ماده واحده ـ

قبول اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 100 راجع به حمايت از كارگران مهاجر كه مشتمل بر شش قسمت (56‌بند) است تصويب مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ وزارت كار مكلف است آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون را با توجه به پيشنهادات توصيه‌نامه مزبور و اوضاع و احوال كشور تهيه نموده و‌پس از تصويب هيأت‌وزيران به موقع به اجراء گذارد.
‌تبصره 2 ـ كساني كه بر خلاف آيين‌نامه‌هاي اجرايي مذكور رفتار نمايند در هر مورد به پرداخت غرامت نقدي از 2000 تا 20000 ريال محكوم‌خواهند شد.


روابــــط صریـــــــــح