عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20776
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/15
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 41172/ت53286هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/4/9

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي سيدعلي اكبر پرويزي به عنوان استاندار خراسان جنوبي

وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/4/6 به پيشنهاد وزارت کشور و به استناد بند (3) ماده واحده قانون راجع به حذف عبارت فرمان همايوني در قوانين و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضي از مقامات کشور ـ مصوب 1360 ـ تصويب کرد:
آقاي سيدعلي اکبر پرويزي به عنوان استاندار خراسانجنوبي تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح