عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20776
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/15
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 41209/ت52958هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/4/9

تصويب‌نامه در خصوص حذف مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزي

وزارت كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/4/2 به پيشنهاد شماره 167066 مورخ 1394/12/10 کارگروه موضوع تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390ـ و به استناد تبصره يادشده تصويب کرد:
مرز اصلاندوز از فهرست نقاط مرزي موضوع تصويبنامههاي شماره 74348/ت538هـ مورخ 1370/12/25، شماره 13555/ت16182هـ مورخ 1374/11/10 و شماره 1313/ت16182هـ مورخ 1375/2/12 حذف ميشود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه