عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20776
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/15
  • دستگاه مجری:[واحدهاي قضائي سراسر کشور]
مصوبه‌‌ شماره 100/20641/9000 رئيس قوه قضائيه در تاریخ 1395/4/12

بخشنامه به واحدهاي قضايي سراسر كشور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه