عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت آموزش و پرورش][سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][سازمان اوقاف و امور خيريه][سازمان تبليغات اسلامي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي][نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها ][شوراي عالي حوزه‌هاي علميه][کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي][دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم][رياست نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري][کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي]
مصوبه‌‌ شماره 6029/95/دش شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاریخ 1395/04/01

الحاق و اصلاح بندهايي از آييننامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني مصوب جلسه بيست و هشتم و بيست و نهم مورخ 1394/11/3 و 1394/12/15 شوراي توسعه فرهنگ قرآني

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ سازمان اوقاف و امور خيريه
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
سازمان صدا و سيما ـ شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها
سازمان تبليغات اسلامي
کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
رياست نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري (مد ظلّه)
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي
احتراماً به پيوست الحاق و اصلاح بندهايي از آييننامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني مصوب جلسات 28 و 29 شوراي توسعه فرهنگ قرآني مورخ 1394/11/3 و 1394/12/15 اين شورا جهت اطلاع و اجرا ابلاغ ميشود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني
محمدرضا مخبر دزفولي

تاريخ ابلاغ: - شماره ابلاغ:

در جلسه 28 و 29 شوراي توسعه فرهنگ قرآني، مورخ 1394/11/3 و 1394/12/15 تغييرات زير در آييننامه شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تصويب رسيد:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه