عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ شوراي توسعه فرهنگ قرآني در تاریخ 1394/12/15

پيش‌نويس طرح ترويج تلاوت و تدبر روزانه قرآن اسفندماه 1394 ـ غيرمصوب و غيرقابل استناد پيش‌نويس جلسه 29 شوراي توسعه فرهنگ قرآني، مورخ 1394/12/15

سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
احتراماً مصوبه جلسه 29 شوراي توسعه فرهنگ قرآني، مورخ 1394/12/15، مبني بر اجراي طرح ترويج تلاوت و تدبر روزانه قرآن کريم با محوريت سازمان صدا و سيما و مشارکت ساير دستگاههاي مرتبط و ارائه گزارش به اين شورا، ابلاغ ميشود.
پيشنويس طرح به پيوست ميباشد.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس شوراي توسعه فرهنگ قرآني
محمدرضا مخبر دزفولي
«تلاوت قرآن را نگذاريد از زندگيتان حذف شود. حتماً قرآن بخوانيد، هر روز ولو کم، ولو روزي يک صفحه با تأمل و دقت.»
مقام معظم رهبري(مد ظله العالي)

مقدمه
تلاوت روزانه قرآن کريم موضوعي است که در معارف اسلامي تأکيد فراواني بر آن شده و در سيره مسلمين و متشرعين نيز جايگاه ويژهاي داشته و دارد. اهميت اين موضوع تا بدان جاست که در روايات، تعداد مشخصي از آيات به عنوان حداقل قرائت روزانه تعيين شده که مشهورترين آنها روايت امام صادق(ع) است که طي آن ميزان قرائت روزانه قرآن را دستکم پنجاه آيه دانستهاند. اين سيره حسنه مدتهاست در فضاي فرهنگي جامعه اسلامي ما به واسطه گسترش قابل تحسين طرح تلاوت نور احيا شده است. با اين وجـود لزوم توسعه محتـوايي اين طرح نکتهاي است که نبايد از آن غفـلت نمود. بر اين مبنا موضـوع تلاوت سراسـري و مستمر و توجـه همزمان به مفاهيم و معارف قرآن کريم از حدود دو سال پيش و با پيشنهاد دبير محترم شورا در جلسات کارشناسي دبيرخانه شوراي توسعه فرهنگ قرآني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در ادامه اين روند و پس از ارائه طرح پيشنهادي راديو قرآن با عنوان «تلاوت نور» به جلسه 65 مجمع مشورتي مورخ 1394/7/26 اين موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفت و اجراي آن به تصويب اين مجمع رسيد. بر اين اساس چهار جلسه از جلـسات سـتاد راهبري ايـن طرح با حضور نماينـدگاني از مرکز رسيـدگي به امور مساجد، ستاد عالي کانونهاي فرهنگيهنري مساجد کشور، راديو قرآن، سـازمان دارالـقرآن، شوراي عالي قـرآن، سيماي قرآن، اتحـاديه تشکـلهاي قـرآني به همراه دبير شورا و معاونين ايشان برگزار شد. در اين جلسات مقرر شد با تعريف کميتههاي چهارگانه هماهنگي، امور محتوايي، رسانه و تبليغات محيطي و تقسيم کار، امور مربوط به اجراي طرح «صفحه نور» توسط نهادهاي مختلف پيگيري و اجرا شود.