عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران][شهردار محترم تهران][رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران]
مصوبه‌‌ شماره 300/11575 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/22

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون ابلاغ اسناد حريم پايتخت

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/3/17، طرح راهبردي مديريت و برنامه‌ريزي حريم پايتخت را پيرو مصوبات جلسه مورخ 1392/12/5 خود مورد بررسي قرارداد و مقرر نمود اسناد و مدارك طرح به استثناء موارد مربوط به تشكيلات و سازمان اجرائي آن با قيد اصلاحات مندرج در صورتجلسات 1392/7/27 و 1394/12/12 كميته فني به عنوان مصوبه شوراي عالي ابلاغ و احكام و ضوابط آن به عنوان طرح فرادست در كل عرصه حريم پايتخت در چهارچوب تشكيلات قانوني موجود مبناي اقدامات اجرايي قرار گيرد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي