عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[شوراي شهرسازي و معماري استان سمنان]
مصوبه‌‌ شماره 300/11574 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/22

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع شهر درجزين

استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان سمنان
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 1395/3/17 پيرو صورتجلسه مورخ 1395/5/3 كميته فني شماره دو طرح جامع شهر درجزين را مورد بررسي قرارداد و با تأييد صورتجلسه ياد شده مقرر نمود دبير شوراي عالي درخصوص موارد اختلاف (حقوق مكتسبه در باغات و ميزان و نحوه ارتباط شهر با مسير اصلي شبكه راهي) از منطقه بازديد، تصميم‌گيري و اعلام نظر نمايد. نظر دبير شورا به عنوان نظر نهايي شوراي عالي رسماً به مراجع ذيربط اعلام شود.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي