عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20774
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/13
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت آموزش و پرورش][وزارت نفت][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][سازمان حفاظت محيط زيست][وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي][وزارت اطلاعات][معاونت اجرايي رئيس جمهور][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت راه و شهرسازي][وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 38454/ت53172هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/4/2

تصويب‌نامه درخصوص تشكيل كارگروهي بر اجراي برنامه جامع کاهش آلودگي هواي کلانشهرها

وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت نفت ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت دادگستري ـ وزارت آموزش و پرورش
وزارت اطلاعات ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
معاونت اجرايي رئيس‌جمهور ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور
سازمان حفاظت محيط زيست ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/3/19 به پيشنهاد شماره 24805 مورخ 1395/3/1 معاونت اجرايي رييسجمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي مطلوب برنامههاي کوتاهمدت و بلندمدت و نيز انجام اقدامات لازم براي تحقق برنامه بلندمدت برنامه جامع کاهش آلودگي هواي کلانشهرها کارگروهي به رياست معاون اجرايي رئيسجمهور و عضويت وزارتخانههاي کشور، راه و شهرسازي، نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامهريزي کشور، سازمان حفاظت محيط زيست، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهرداري کلانشهر ذيربط تشکيل ميگردد.
2ـ تصميمات کارگروه مذکور با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي کليه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و شهرداريهاي کشور لازمالاجراء است. در مواردي که تحقق تصميمات کارگروه نيازمند تصميمگيري ساير مراجع ذيربط قانوني است، مراتب به مرجع مذکور براي تصميمگيري نهايي ارسال ميشود.
3ـ محل استقرار دبيرخانه کارگروه مذکور در معاونت اجرايي رئيس‌جمهور تعيين ميشود.
4ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در راستاي برنامه جامع کاهش آلودگي هواي کلانشهرها، اقدامات مندرج در جدول پيوست را که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است طي زمانبنديهاي تعيين شده اجرا و محقق نمايند.
5 ـ در راستاي اجراي برنامه يکساله جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي در برنامه کاهش آلودگي هواي کلانشهرها، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ بيست و دو هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر22) ريال تسهيلات با نرخ بيست درصد (20%) را از طريق بانکهاي عامل (ملي، ملت، صادرات، تجارت و توسعه تعاون) جهت نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر کلانشهرها اختصاص دهد.
6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت انعقاد قرارداد خودروسازان را با بانکهاي عامل ذيربط تعيين شده به نحوي تنظيم مينمايد که ده واحد درصد از نرخ تسهيلات فوق‌الذکر از محل تخفيف قيمت خودروهاي موردنظر تأمين گردد.
7ـ سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف است کمک بلاعوض دولت را در اجراي طرح نوسازي خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1395 کل کشور تأمين نمايد.
8 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرک جمهوري اسلامي ايران) موظف است نسبت به اجراي کامل استفاده از تخفيفات ترجيحي سود بازرگاني موضوع بند (4) تصويبنامه شماره 126653/ت49208هـ مورخ 1392/7/14 در مورد خودروهاي فرسوده اين برنامه اقدام نمايد.
9 ـ وزارت نفت (سازمان بهينهسازي مصرف سوخت و انرژي) موظف است منابع حاصل از صرفهجويي سوخت موضوع ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب1394ـ را در فواصل سه ماهه با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط هزينه نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح