عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/8
  • دستگاه مجری:[شوراي شهرسازي و معماري استان لرستان]
مصوبه‌‌ شماره 300/9700 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/9

مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر سراب دوره

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان لرستان
در اجراي بند 5 ماده 4 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 42 آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري، به پيوست يك سري اسناد و مدارك طرح جامع شهر سراب دوره موضوع مصوبه مورخ 1395/1/23 شوراي عالي به شرح ذيل، جهت اجراء، ابلاغ مي‌گردد.
1. يك جلد آلبوم نقشه‌هاي طرح
2. يك دفترچه مطالعات طرح
3. يك جلد دفترچه ضوابط و مقررات اجرايي طرح
دستور فرماييد مراتب به شهرداري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ و مراقبت گردد تا شهرداري با مراعات كامل جنبه‌هاي فني، ضوابط و مقررات طرح و با همكاري مؤثر شوراي اسلامي شهر از طريق برنامه‌ريزي و تصويب طرح‌ها و لوايح مورد نياز، موجبات تحقق اهداف مورد نظر طرح در افق برنامه فراهم گردد.
همچنين به آگاهي مي‌رساند طرح مذكور براي جمعيت 2032 نفر در افق 1408 در محدوده‌اي به مساحت 7/75 هكتار و حريم 459 هكتاري، برنامه‌ريزي و تصويب گرديده است و از تاريخ ابلاغ مصوبه برابر ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران اين طرح لازم‌الاجراء است و كليه اقدامات شهرداري در خصوص توسعه و برنامه‌هاي اجرايي آن در چارچوب اسناد و مدارك ذيربط امكان‌پذير است و ايجاد تغيير در اسناد و برنامه‌هاي طرح جامع (اعم از مغايرت‌هاي اساسي و غيراساسي) منوط به رعايت ضوابط آيين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران شهري و ساير مصوبات شوراي عالي خواهد بود.
به موجب ماده 5 و تبصره‌هاي مربوطه از قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها، محدوده شهر حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ مصوبه طرح جامع شهري، به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب‌كننده با امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد و چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر به انجام نرسد استاندار دستور تدقيق محدوده به ساير مراجع ذيصلاح را صادر خواهد كرد و پيگيري اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه مرجع تصويب‌كننده طرح‌ها (تفويض شده به ادارات كل راه و شهرسازي استان‌ها) خواهدبود.
همچنين لازم است بلافاصله طرح تفصيلي براساس معيارها و ضوابط كلي طرح جامع شهر تهيه گردد كه در طرح مذكور نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يك از آنها و وضع دقيق و تفصيلي شبكه عبور و مرور و ميزان تراكم جمعيت و تراكم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشكلات شهري و موقعيت كليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالكيت براساس مدارك ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد.
اضافه مي‌گردد كه برابر تبصره ذيل ماده 7 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در موارد ابهام و اشكال و اختلاف نظر در نحوه اجراي طرح جامع و تفصيلي شهري مراتب در شوراي عالي مطرح و نظر آن شورا قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي


روابــــط صریـــــــــح