عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20765
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/4/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:اين موافقتنامه شامل 9 ماده مي باشد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1394/10/22
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/3/12

قانون موافقتنامه تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنت عمان