عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20759
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/25
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح]
مصوبه‌‌ شماره 32513/ت53038هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/20

تصويب‌نامه در خصوص تعيين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال 1395

وزارت تعاون، کار و  رفاه اجتماعي ـ
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت امور اقتصادي و داراييوزارت صنعت، معدن و تجارتسازمان مديريت و برنامه ريزي کشورهيأت وزيران در جلسه 1395/3/9 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي تعاون، کار و
رفاه اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و
تأييد شوراي عالي بيمه سلامت كشور و به استناد بند (هـ) ماده (38) قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1389 ـ تصويب کرد:1 ـ سقف تعرفه‌هاي خدمات
تشخيصـي و درماني در بـخش خصوصي در سال 1395 به شـرح زير تعيين مي‌شود: الف ـ ويزيت پزشکان و کارشناسان پروانه دار در بخش سرپايي خصوصي:
ويزيت
پزشکان، دندانپزشکان عمومي و
mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:
FA;mso-bidi-font-weight:bold">PhD
پروانه دار        (000ر220) ريال
ويزيت پزشکان،
دندانپزشکان متخصص و
mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:
FA;mso-bidi-font-weight:bold">PhD
"Times New Roman";color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;
mso-ansi-font-weight:bold"> ـ
mso-bidi-font-family:Nazanin;color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:
FA;mso-bidi-font-weight:bold">MD
color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;mso-ansi-font-weight:
bold" lang="FA">         (000ر345) ريال
color:black;letter-spacing:-.3pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold;
mso-bidi-font-weight:normal">3ـ ويزيت پزشکان فوق تخصص، فلوشيپ و متخصص روانپزشكي      (000ر430) ريالويزيت پزشكان فوق تخصص روانپزشك               
(000ر490) ريال5 ـ كارشناس ارشد پروانه دار                      (000ر185) ريال6 ـ كارشناس پروانه دار                      (000ر160) ريال تبصره1ـ
کليه مقاطع
تحصيلي مندرج در بند (الف) در صورتي مي‌توانند از
تعرفه‌هاي مذكور استفاده کنند كه عنوان مربوط در
پروانه مطب آنها
درج شده باشد.تبصره2ـ
كارشناسان ارشد
و
letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">PhD پروانه‌دار در
صورتي مي‌توانند از تعرفه‌هاي كارشناسي ارشد و
mso-bidi-language:FA">PhD استفاده کنند كه كارشناسي ارشد يا mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">PhD ثبت شده
آنها مرتبط با رشته كارشناسي بوده و در پروانه فعاليت درج شده باشد.تبصره3ـ
متوسط زمان ويزيت براي پزشکان
عمومي حداقل پانزده دقيقه، براي پزشکان متخصص حداقل بيست دقيقه و براي پزشکان فوق
تخصص بيست و پنج دقيقه و روانپزشکان حداقل سي دقيقه تعيين مي‌شود.تبصره4ـ پزشکان عمومي با سابقه بيش از پانزده سال کار باليني،
مجاز به دريافت معادل پانزده درصد (15%) علاوه بر تعرفه مصوب مي‌باشند.ب ـ سقف ضرايب تعرفه‌هاي خدمات درماني:mso-ansi-font-weight:bold" lang="AR-SA">1ـ ضريب ريالي ارزش نسبي خدمات دندانپزشکي       (000ر12) ريال2ـ ضرايب کاي کليه خدمات
و مراقبت‌هاي سلامت در بخش خصوصي و خيريه بر مبناي کاي واحد چهارصد هزار (000ر400)
ريال محاسبه مي‌شود.تبصره
ـ
ضريب ريالي کا در خدمات تشخيصي
و درماني مندرج در کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت (به استثناي خدمات کدهاي(7) و (8) )
که با علامت (#) مشخص شده‌اند، اعم از اينکه در بخش سرپايي و يا بستري ارايه شوند،
يکسان و با ضرايب ريالي تعديل شده معادل دويست و ده هزار (000ر210) ريال محاسبه مي‌شود.3ـ کليه خدمات پاراکلينيک
کتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
(کدهاي (7) و (8) کتاب) با ضريب ريالي يکصد و نود هزار (000ر190) ريال
محاسبه
مي‌شوند.2ـ سقف تعرفه‌هاي هزينه اقامت
(هتلينگ) در بخش خصوصي به شرح جدول زير است: 

mso-hansi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.4pt;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="AR-SA">

 ارقام به هزار ريال


درجه ارزشيابي بيمارستانيک تختيدوتختيسه تختي وبيشترتخت همراهنوزاد سالمنوزاد بيمار


سطح دومتخت mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">


بيمار سوختگي mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">تخت بيمار رواني mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">تخت بخش mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">


Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">POST


Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">C.C.Uتخت بخش mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">


Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">C.C.Uتخت بخش mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">I.C.U
جنرال، Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">Ped ICU   mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">N.I.C.U
و mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold"> RICUتخت mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA;
font-weight:bold">BICUيک letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">480ر6 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">040ر5600ر3 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">720 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">520ر2600ر3 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">800ر10 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">600ر3 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">480ر6 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">280ر8 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">960ر12 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">400ر14 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">دو184ر5 letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">032ر4 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">880ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">576 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">016ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">880ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">640ر8 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">880ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">184ر5 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">624ر6 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">368ر10 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">520ر11 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">سه letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">888ر3 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">024ر3 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">160ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">432 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">512ر1 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">160ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">480ر6 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">160ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">888ر3 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">968ر4 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">776ر7 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">640ر8 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">چهار letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">592ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">016ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">440ر1 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">288 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">008ر1 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">440ر1 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">320ر4 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">440ر1 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">592ر2 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">312ر3 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">184ر5 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">760ر5 Nazanin;color:black;letter-spacing:-.2pt;mso-bidi-language:FA">


mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;font-weight:bold"> 

mso-bidi-font-family:Nazanin;letter-spacing:-.2pt;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA;font-weight:bold">3ـ سهم
سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه در خريد خدمات تشخيصي و درماني از بخش خصوصي
در سال 1395 به شرح زير است
:الف mso-hansi-font-family:"Sakkal Majalla";letter-spacing:-.5pt" lang="AR-SA">ـ معادل نود درصد (90%) تعرفه دولتي خدمات
تشخيصي و درماني در بخش بستري.ب "Sakkal Majalla";letter-spacing:-.5pt" lang="AR-SA">ـ معادل هفتاددرصد (70%) تعرفه دولتي خدمات تشخيصي و درماني در بخش سرپايي.اين تصويب‌نامه
شامل بيمارستان‌ها و مراکز تشخيصي و درماني وابسته به
مؤسسات خيريه نيز مي‌باشد.5 ـ سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي و خيريه به تفکيک براي سال 1395 در استان‌ها با در
نظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي استان توسط کارگروهي متشکل از افراد زير تعيين
خواهد شد:1ـ رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان2ـ رييس سازمان نظام پزشکي استان3ـ نماينده استاندار4ـ نماينده سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه استان5 ـ نماينده بيمه مرکزي
به عنوان نماينده بيمه‌هاي تکميلي استانتبصره
ـ
در استان‌هايي
که بيش از يک دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني وجود دارد، نماينده
دانشگاه مرکز استان در کميته مذکور حضور خواهد يافت.6 ـ  اين تصويب‌نامه از ابتداي فروردين ماه سال 1395
لازم‌الاجرا است.معاون اول رئيس‎جمهور
ـ اسحاق جهانگيري
روابــــط صریـــــــــح