عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خراسان رضوي]
مصوبه‌‌ شماره 300/9698 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/9

مصوبه شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران پيرامون تخلفات صورت گرفته در شهرمشهد

استاندارمحترم ورييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان رضوي
به‌استحضار مي‌رساند: شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران در جلسه مورخ 1395/3/3 پس از استماع گزارش دبيرخانه درباره تخلفات صورت گرفته و اقرار و اصرار شهردار مشهد به انجام اين تخلفات، مقرر نمود:
ـ تا زمان ابلاغ ضوابط بلندمرتبه سازي طرح جامع، هرگونه تشکيل پرونده، توافق، اتخاذ تصميم و صدور پروانه ساختمان‌ها 6 طبقه و بيشتر در شهرداري ممنوع مي‌باشد.
ـ اداره کل راه و شهرسازي باهمکاري استانداري حداکثر ظرف مدت دوماه مستندات مربوط به تخلفات صورت گرفته را تهيه و تکميل و جهت تصميم گيري به مراجع نظارتي وقضائي ارسال نمايند. نسخه‌اي ازگزارش مذکوربه دبيرخانه ارسال گردد.
علاوه براين، شوراي عالي باتوجه به عدم انطباق مدارک ارائه شده توسط مشاور طرح جامع شهر مشهد در موضوع شبکه معابر، مقرر نمود اصلاح شبکه معابر توسط دبيرخانه شوراي عالي باهمکاري استانداري خراسان رضوي واداره کل راه و شهرسازي استان انجام و در اسناد ابلاغ طرح لحاظ گردد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور آني جهت توقف اقدامات و پيگيريهاي لازم اعلام مي‌شود.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي