عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
  • دستگاه مجری:[استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران][شهردار محترم تهران][رئيس محترم شوراي اسلامي شهر تهران]
مصوبه‌‌ شماره 300/9695 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در تاریخ 1395/3/9

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مجموعه ارتباطات بين المللي تهران ـ فاز دو برج ميلاد

استاندار محترم و رييس شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران
شهردار محترم تهران
رييس محترم شوراي اسلامي شهر تهران
به استحضارمي‌رساند : گزارش طرح فاز دو مجموعه ارتباطات بين المللي تهران (برج ميلاد ) درجلسه20/2/95 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ارائه و مقرر شد:
1ـ به دليل ويژگي‌ها و عوامل دروني و بيروني به شرح زير:
( مسئله عدم تعادل درسازمان فضايي اراضي پيرامون برج ميلاد، وجود فعاليت‌هاي متنوع وضع موجود شامل کاربري‌هاي بهداشتي، آموزش عالي،فرهنگي وفضاي سبز و ضرورت احياء سازمان فضايي کل محدوده يكصدوبيست هکتاري اراضي پيرامون برج ميلاد(ازسمت شمال به بزرگراه همت، ازشرق به بزرگراه شهيدچمران، ازجنوب به بزرگراه حکيم وازغرب به بزرگراه شيخ فضل الله نوري).
( نقش نمادين برج ميلاد فارغ از عملکرد مخابراتي و صيانت از حريم بصري آن
( تاثير ويژه بناهاي سايت در سيما و منظر شهري به دليل اهميت مکاني
( مقياس فرامنطقه‌اي(فراشهري، شهري و حوزه اي) و ظرفيت نقش‌پذيري ملي و بين‌المللي
( لزوم مديريت يکپارچه
( لزوم برقراري تعادل در همجواري‌ها به ويژه با پارک پرديسان در غرب محدوده
( عوارض طبيعي خاص شامل، توپوگرافي، رود دره اوين درکه و گسل داووديه و گسل باغ فيض
( بزرگراه‌هاي مهم و پرتردد شهر و گره‌هاي ترافيکي عمده
لازم است طرحي ويژه، با تأکيد بر يکپارچگي سازمان فضايي، به منظور تقويت استعدادهاي زيست محيطي و مکاني فوق الذكر و حفظ كريدور بادغربي ـ شرقي تهران و در تناسب با ظرفيت‌هاي ترافيکي و دسترسي‌هاي شهري سايت يكصدوبيست هکتاري توسط شهرداري تهران و حسب مورد با همکاري دستگاه ذي ربط به عنوان طرح موضعي طرح جامع طي دو ماه آينده تهيه و پس از بررسي در کميته معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش(کميته فني شماره سه) جهت تصويب به شوراي عالي ارائه شود.
2ـ ساخت و ساز در موقعيت گود برداري‌هاي انجام شده در قالب اين طرح ويژه تعريف مي‌گردد، و هم زمان تا تصويب طرح فوق، شهرداري تهران مکلف است به جهت پيشگيري از خطر ريزش، تمهيدات لازم را نسبت به پايدارسازي و مراقبت از گودبرداري انجام شده با قيد فوريت معمول نمايد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام فوري به استحضار مي‌رسد.
معاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي ـ پيروز حناچي