عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20756
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/22
  • دستگاه مجری:[سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي ]
مصوبه‌‌ شماره 31811/ت53178هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/18

تصويب‌نامه درخصوص افزايش چهارده درصد (14%) مستمري‌هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت‌وزيران در جلسه 1395/3/16 به پيشنهاد شماره 42311 مورخ 1395/3/9 وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده (96) قانون تأمين اجتماعي ـ مصوب 1354ـ تصويب كرد:
از تاريخ 1395/1/1 كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، از كارافتادگي و مجموع مستمري بازماندگان مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تا پايان سال 1394 برقرار شده‌اند، به ميزان چهارده درصد (14%) مستمري آنان در پايان اسفند ماه 1394 افزايش مي‌يابد.
معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري