عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20753
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/18
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري][سازمان حفاظت محيط زيست]
مصوبه‌‌ شماره 29909/ت53134هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/12

تصويب‌نامه در خصوص الحاق سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي

وزارت دادگستري
سازمان حفاظت محيط زيست
هيأت وزيران در جلسه 1395/3/9 به پيشنهاد شماره 62041 ـ 1 مورخ 1395/2/22 سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:
سازمان حفاظت محيط زيست به تركيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مالكيت معنوي موضوع تصويب‌نامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 1386/2/17 اضافه مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه