عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده6 ـ

موارد زير نسبت به متهمان و محكومان جرائم سياسي اعمال مي‌شود:
الف ـ مجزا بودن محل نگهداري درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي
ب ـ ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ ـ ممنوعيت اجراي مقررات ناظر به تكرار جرم
ت ـ غيرقابل استرداد بودن مجرمان سياسي
ث ـ ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي به جز در مواردي كه مقام قضائي بيم تباني بدهد يا آن را براي تكميل تحقيقات ضروري بداند لكن در هر حال مدت آن نبايد بيش از پانزده روز باشد.
ج ـ حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ ـ حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس