عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده4ـ

نحوه رسيدگي به جرائم سياسي و مقررات مربوط به هيأت منصفه مطابق قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1392/12/4 است.


روابــــط صریـــــــــح