عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده3ـ

مباشرت، مشاركت، معاونت و شروع به جرائم زير جرم سياسي محسوب نمي‌شود:
الف ـ جرائم مستوجب حدود،‌ قصاص و ديات
ب ـ سوءقصد به مقامات داخلي و خارجي
پ ـ آدم‌ربايي و گروگان‌گيري
ت ـ بمب‌گذاري و تهديد به آن، هواپيما‌ربايي و راهزني دريايي
ث ـ سرقت و غارت اموال، ايجاد حريق و تخريب عمدي
ج ـ حمل و نگهداري غيرقانوني، قاچاق و خريد و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ ـ رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي، پولشويي، اختفاي اموال ناشي از جرم مزبور
ح ـ جاسوسي و افشاي اسرار
خ ـ تحريك مردم به تجزيه‌طلبي، جنگ و كشتار و درگيري
د ـ اختلال در داده‌ها يا سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي به‌كار گرفته‌شده براي ارائه خدمات ضروري عمومي يا حاكميتي
ذ ـ كليه جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي اعم از جرائم ارتكابي به‌وسيله سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حاملهاي داده يا غير آن