عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20747
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/10
  • دستگاه مجری:[وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 25074/ت52722هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/3/3

تصويب‌نامه درخصوص تبديل روستاي قرق از دهستان قرق بخش بهاران شهرستان گرگان استان گلستان، به شهر

وزارت كشور
هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 1395/2/29 به پيشنهاد شماره 121394 مورخ 1394/9/14 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريـف و ضوابط تقسـيمات كشـوري ـ مصوب 1362ـ تصويب كرد:
روستاي قرق از دهستان قرق بخش بهاران شهرستان گرگان استان گلستان، به شهر تبديل و به عنوان شهر قرق شناخته مي‌شود.
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري