عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][وزارت نفت][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت راه و شهرسازي][وزارت کشور]
مصوبه‌‌ شماره 119281/47234 هيئت وزيران در تاریخ 1390/6/13

تصويب‌نامه درخصوص صدور پروانه فعاليت و جواز كسب در كليه امور حمل و نقل درون و برون شهري

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي
وزارت نيرو ـ وزارت كشور ـ وزارت نفت
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1390/6/2 بنا به پيشنهاد شماره 566781/1 مورخ 1390/6/2 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موافقت نمود:
1ـ پروانه فعاليت و جواز كسب در كليه امور حمل و نقل درون و برون شهري، مطابق ماده (2) قانون نظام صنفي توسط اتحاديه‌هاي صنفي مربوط صادر خواهد شد.
1ـ توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور: تصميم‌نامه مورد اشاره در بند1 مصوبه فوق پس از تصويب از سوي دولت جهت انتشار به روزنامه رسمي كشور ارسال نشده است. لذا پيرو پيگيري و استعلام از دبيرخانه هيأت دولت و دريافت آن، عين مصوبه جهت اطلاع مخاطبين محترم به شرح ذيل منتشر مي‌گردد.
تبصره ـ استانداران و فرمانداران مكلفند نسبت به پيگيري موضوع واگذاري كليه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهري توسط شهرداري‌ها به اتحاديه‌هاي صنفي ذيربط اقدام نمايند.
2ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با هماهنگي بانك‌هاي عامل نسبت به اختصاص مبلغ چهارهزار ميليارد (4.000.000.000.000) ريال تسهيلات با محاسبه يارانه سود شش درصد جهت تجويز واحدهاي صنفي به صندوق مكانيزه فروش تا پايان سال 1390 اقدام نمايد.
3ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است با هماهنگي بانك تجارت نسبت به ارائه تسهيلات مورد نياز به سازمان‌هاي صنفي جهت ساخت (350) باب واحد اداري كوچك و متوسط مطابق نياز هر شهرستان در سال‌‍‌هاي 1390 و 1391 اقدام نمايد.
4ـ استانداران و فرمانداران مكلفند زمينه حضور رؤساي مجمع امور صنفي هر شهرستان را در جلسات شوراي اداري استان و شهرستان ذيربط فراهم سازند.
5 ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور اعتبارات ويژه‌اي را جهت آماده‌سازي زيرساخت‌هاي مجتمع‌ها و شهرك‌هاي صنفي، اختصاص و به كليه استانها ابلاغ نمايد. همچنين استانداران مكلفند بخشي از اعتبارات عمراني استان را جهت آماده‌سازي زير‌ساخت‌هاي مجتمع و شهرك‌هاي صنفي اختصاص دهند.
6 ـ تعرفه برق، آب و گاز واحدهاي صنفي گرمابه‌داران مشابه مراكز بهداشتي و مذهبي محاسبه شود.
7ـ كارگروه تحول اقتصادي موضوع تعيين تعرفه برق واحدهاي توليدي صنفي مشابه تعرفه واحدهاي صنعتي را بررسي نمايد.
8 ـ سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها با هماهنگي بانك‌هاي عامل و به منظور عملياتي شدن بسته حمايتي اصناف و اختصاص مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال تسهيلات به صنوف انرژي بر نسبت به پرداخت اين مبلغ در اسرع وقت اقدام نمايد.
9ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح ارتقاي پوشش بيمه‌اي كارفرمايان صنفي كم درآمد را اجرا نمايد.
10ـ واحدهاي صنفي مي‌توانند به منظور مشاركت واحدهاي صنفي در طرح اشتغال خانگي و بهره‌مندي از تسهيلات اشتغال خانگي در حوزه اصناف، به عنوان پشتيبان مربوط نسبت به ارائه درخواست تسهيلات اقدام نمايند.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي


روابــــط صریـــــــــح