عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20742
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/3/4
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور][وزارت امور اقتصادي و دارايي][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت راه و شهرسازي][وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح]
مصوبه‌‌ شماره 20362/ت53100هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/22

اصلاح بند (2) تصويب‌نامه شماره 151900/ت46673ك مورخ 1390/8/1

وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت كشورـ وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/19 به پيشنهاد شماره 02/100/5569 مورخ 1395/2/14 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور ـ مصوب 1366ـ تصويب كرد:
بند (2) تصويب‌نامه شماره 151900/ت46673ك مورخ 1139/8/10 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«2ـ وزارت سـي درصـد (30%) منابع مالـي مورد نياز براي احـداث آزادراه قائم‌شهر ـ ساري و تأسيسات جانبي خاص آن را از محل رديف اعتباري شماره (40702818) قوانين بودجه سنواتي و فروش اوراق مشاركت و ساير منابع مصوب مربوط تأمين و طبق مفاد قرارداد منعقده به حساب مشترك طرح واريز مي‌كند. طرف مشاركت نيز تأمين هفتاد درصد (70%) منابع مالي لازم براي احداث آزادراه و تأسيسات جانبي خاص آن را تعهد و تأمين و به حساب مشترك طرح واريز مي‌كند.»
معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه