عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20738
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/29
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري][معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور ][وزارت صنعت، معدن و تجارت][صندوق نوآوري و شكوفايي]
مصوبه‌‌ شماره 20115/ت52404هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/21

اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ـ صندوق نوآوري و شكوفايي
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/5 به پيشنهاد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و به استناد ماده (13) قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات ـ مصوب 1389ـ تصويب كرد:
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات موضوع تصويب‌نامه شماره 141602/ت46513هـ مورخ 1391/8/21 و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ ماده (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
الف ـ عبارت «و نظارت بر اجراي اين ماده» حذف مي‌شود.
ب ـ در بند (الف) عبارت «نماينده رئيس شورا (رئيس)» به عبارت «معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور (رئيس)» اصلاح مي‌شود.
پ ـ بند (ج) حذف و عناوين ساير بندها به ترتيب اصلاح و متون زير به عنوان بندهاي (ط) و (ي) و تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) به اين ماده اضافه مي‌شوند:
ي ـ سه نفر صاحبنظر در حوزه شركت‌هاي دانش‌بنيان به پيشنهاد كارگروه و حكم رئيس كارگروه.
ك ـ يك نفر صاحبنظر به پيشنهاد اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و حكم رئيس كارگروه.
تبصره1ـ نظارت بر اجراي اين ماده بر عهده دبيرخانه شورا مي‌باشد.
تبصره2ـ كارگروه مي‌تواند تا سه نفر از نمايندگان ساير بخش‌ها و سازمان‌ها را به عضويت كارگروه درآورد.
تبصره3ـ فرايند بررسي صلاحيت شركت‌هاي دانش‌بنيان از زمان تكميل پرونده بايد حداكثر در مدت دو ماه انجام گيرد.
2ـ در ماده (28) عبارت «و مناطق ويژه علم و فناوري» پس از عبارت «پارك‌هاي علم و فناوري» اضافه مي‌شود.
3ـ در ماده (32) واژه «كمتان» به واژه «كتمان» اصلاح مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه