عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی: 20732
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/22
  • دستگاه مجری:[وزارت امور اقتصادي و دارايي][بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران]
مصوبه‌‌ شماره 18549/ت53097هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/19

تصويب‌نامه در خصوص استثناء شركت‌ها و واحدهاي كوچك و متوسط توليدي صنعتي، كشاورزي و خدماتي از شمول تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 1386/12/26

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/15 به پيشنهاد شماره 34103/95 مورخ 1395/2/7 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي كامل سياست‌هاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود، تصويب كرد:
1ـ شركت‌ها و واحدهاي كوچك و متوسط توليدي صنعتي، كشاورزي و خدماتي به منظور بهره‌مندي از تسهيلات و تعهدات از شمول تصويب‌نامه شماره 211849/ت39399هـ مورخ 1386/12/26، بندهاي (3) و (4) جزء (ج) تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26* و نيز شرط عدم بدهي غيرجاري و چك برگشتي مستثني مي‌باشند.
2ـ منظور از شركت و واحدهاي كوچك و متوسط مذكور در بند (1) اين تصويب‌نامه، به ترتيب بنگاه‌هاي اقتصادي داراي تعداد كاركنان كمتر از (50) نفر و بنگاه‌هاي اقتصادي داراي تعداد كاركنان بين (50) تا (100) نفر مي‌باشد.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري

* توضيح ضروري روزنامه رسمي كشور
تصميم‌نامه شماره 84570/50582 مورخ 1393/7/26 مورد اشاره در بند (1) پس از تصويب از سوي دولت جهت انتشار به روزنامه رسمي كشور ارسال نشده است لذا پيرو پيگيري و استعلام از دبيرخانه هيأت دولت و دريافت آن جهت اطلاع مخاطبين محترم به شرح ذيل منتشر مي‌گردد.