عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20732
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/22
  • دستگاه مجری:[وزارت راه و شهرسازي]
مصوبه‌‌ شماره 19177/ت53072هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/20

تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي حميدرضا عظيميان به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن

وزارت راه و شهرسازي
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/15 به پيشنهاد شماره 02/100/4221 مورخ 1395/2/6 وزارت راه و شهرسازي و در اجراي ماده (12) اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن ـ مصوب 1387ـ تصويب كرد:
آقاي حميدرضا عظيميان به عنوان رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان ملي زمين و مسكن تعيين مي‌شود.
معاون اول رئيس‌جمهور ـ اسحاق جهانگيري