عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/15
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت نيرو][وزارت نفت][سازمان حفاظت محيط زيست][سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور][وزارت صنعت، معدن و تجارت][وزارت راه و شهرسازي][سازمان ملي استاندارد ايران]
مصوبه‌‌ شماره 15192/ت50820هـ هيئت وزيران در تاریخ 1395/2/12

آييننامه اجرايي ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي

وزارت نفت ـ وزارت نيرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازي
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ـ سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان ملي استاندارد ايران
هيأت وزيران در جلسه 1395/2/8 به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ب) ماده (52) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب 1389ـ آيين‌نامه اجرايي ماده (52) قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

ماده1ـ به منظور برنامه‌ريزي مشترك و تدوين بسته‌هاي اجرايي مناسب براي حمايت مؤثر از تحقيقات، سرمايه‌گذاري، ترويج [...ادامه]

ماده2ـ به منظور توسعه و ترويج استفاده از فناوري‌هاي بومي توليد همزمان برق و حرارت و برودت، [...ادامه]

ماده3ـ كارگروه موضوع ماده (1) اين تصويب‌نامه موظف است با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط نقشه راه انتقال دانش [...ادامه]

ماده4ـ مالكين واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت در صورت تمايل به فروش مازاد نياز [...ادامه]

ماده5 ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به لحاظ الزامات و معيارهاي استفاده از سامانه (سيستم)‌هاي [...ادامه]

ماده6 ـ وزارت نفت موظف است اقدامات لازم را به منظور فراهم آمدن امكان تخصيص كنتور گاز مجزا [...ادامه]

ماده7ـ منابع مالي اجراي اين آيين‌نامه از محل ماده (12) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي [...ادامه]

ماده8 ـ دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (1) اين تصويب‌نامه موظف است گزارش پيشرفت كار مفاد اين تصويب‌نامه را [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه