عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1395/2/15
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي][وزارت علوم، تحقيقات و فناوري]

نامه ابلاغ مـاده (7) قانـون سنجش و پذيرش دانشجـو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عـالـي كشـور

شماره5977/445 1395/2/5
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
پيرو نامه شماره 3733/445 مورخ 1395/1/28 در مورد قانون سنجش و پذيرش دانشجـو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عـالـي كشـور، مـاده (7) قانـون مـذكـور كه از قلـم افتـاده بود بـه شـرح زير ابلاغ مي‌گردد:
«ماده7ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ آن توسط شورا تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد».
ضمناً در انتهاي قانون مذكور عبارت «قانون فوق مشتمل بر هفت ماده» جايگزين عبارت «قانون فوق مشتمل بر شش ماده» مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14281 1395/2/9
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
پيـرو ابلاغيـه قـانـون «سنجش و پـذيرش دانشجـو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلـي در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور»1 به شماره 10871 مورخ 1395/2/4 به پيوست ابلاغيه مجلس شوراي اسلامي در ماده (7) قانون مذكور موضوع نامه شماره 5977/445 مورخ 1395/2/5 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اجـراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني

1ـ قانون « سنجش و پـذيرش دانشجـو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلـي در دانشگاه‌ها و مراكز آمـوزش عالـي كشـور» در روزنامه رسمي شماره 20721 مورخه 1395/2/8 منتشر شده است.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه